Spring naar inhoud

COVID19 en Doofblindheid – European Deafblind Union

Aanbevelingen voor inclusief beleid van de wereldwijde doofblindengemeenschap

Van: European Deafblind Union (EDbU) 
Bron: Canadian Deafblind Association National (CDBA National)
Noot: Onderstaande tekst is een vertaling door vrijwilligers van de oorspronkelijke officiële Engelse tekst van de EDbU.

"In deze tijden van onrust, met de hele wereld ernstig getroffen door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), gecombineerd met andere kritieke incidenten zoals de recente aardbeving in Zagreb, Kroatië, willen we ervoor zorgen dat degenen die het meest achterblijven, verwaarloosd, kwetsbaar en in een crisis blootgesteld aan dubbel isolement: personen met doofblindheid, gelijkwaardig worden beschermd overeenkomstig artikel 11 van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Convention of the Rights of Persons with Disabilities - CRPD).

Vertegenwoordigend tussen 0,2% en 2% van de wereldbevolking, ervaren naar schatting 15 tot 155 miljoen mensen op aarde gecombineerde gehoor- en gezichtsbeperkingen - doofblindheid. Door veroudering van oren en ogen toe te voegen als gevolg van het ouder worden, stijgt het aantal tot 6%. Wat betekent dat maar liefst 467 miljoen mensen tijdens hun leven een bepaalde mate van doofblindheid ervaren. Deze groep mag in deze tijd van crisis niet worden verwaarloosd en vergeten.

We willen benadrukken dat ouderen met doofblindheid een hoger risico lopen dan de meeste anderen. Niet alleen omdat zij zich in de risicogroep voor het virus bevinden vanwege hun leeftijd. Maar ook omdat zij moeite hebben met de toegang tot en het verwerken van informatie en het oplossen van dagelijkse taken. Bijvoorbeeld winkelen voor essentiële zaken zoals voeding en/of medicijnen. Dit zijn een paar voorbeelden van de vele problemen waarmee zij worden geconfronteerd. De combinatie van hun dubbele zintuiglijke beperking en leeftijd heeft een sterke invloed op- en vergroot de complexiteit van hun situatie. Waardoor hun behoefte aan kwalitatief goede diensten toeneemt, om het risico op ernstige en zware gezondheidscomplicaties als gevolg van COVID-19 te verminderen.

De Algemene Opmerking Nummer 2 over artikel 9 (General Comment No. 2 on article 9): toegankelijkheid van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Convention of the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) verplicht staatspartijen ertoe doofblinden in staat te stellen toegang te krijgen tot informatie, communicatie en andere diensten. Om onafhankelijk te kunnen leven en effectief deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Daarom heeft The European Deafblind Union (EDbU), volgens de ontvangen input van haar nationale leden, de onderstaande aanbevelingen opgesteld die essentieel zijn voor het bieden van een goede kwalitatieve dienstverlening en ondersteuning aan doofblinden: in het 'gewone' dagelijks leven en ernstige crises zoals deze pandemie.

The European Deafblind Union (EDbU), the African Federation of the Deafblind (AFDB), the Latin American Federation of the Deafblind (FLASC) en the World Federation of the DeafBlind (WFDB) willen de VN, WHO, EU-organen, staatspartijen en regeringen over de hele wereld vragen dringend om aandacht te hebben voor:

1. Het belang van mediatoegang
Alle communicatie via nationale media vraagt voor mensen met doofblindheid duidelijke taal en toegankelijkheid. Door (maar niet beperkt tot): ondertiteling, nationale Gebarentaal, vertaling met duidelijke spraak, hoog contrast en publicaties in grote letters. Het vraagt ook dat deze tegelijkertijd beschikbaar worden gesteld met het verstrekken van de informatie aan iedereen in het algemeen.

2. Verspreiding van officiële informatie
Officiële COVID-19-instructies, aanwijzingen en richtlijnen vragen verstrekking in toegankelijke formaten voor mensen met doofblindheid: in grote letters en in braille.

3. Toegang tot dienstverlening als gevolg van COVID-19 uitbraak
Alle diensten die aan het publiek worden verleend als gevolg van de COVID-19-uitbraak, zoals diensten van het Rode Kruis, telefonische hulplijnen en andere aanbieders van ondersteuning en/of psychologische hulp, moeten toegankelijk zijn voor mensen met doofblindheid.

4. Toegang tot digitale media
Informatie via digitale media vraagt toegankelijke formaten in duidelijke taal voor mensen met doofblindheid. Dit betekent toegang tot online informatie via platte tekst, zonder afbeeldingen en advertenties. Het is ook essentieel dat bijvoorbeeld tekst- en e-mailberichten op deze manier worden verzonden.

5. Toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
We vragen dringend om te overwegen mensen met doofblindheid voorrang te geven tot het verkrijgen van beschermende middelen zoals maskers en handschoenen. Vanwege het extreem beperkt zijn in hun mobiliteit tijdens de lockdown en hun onmogelijkheid om hulp te vinden.

6. Bescherming van Doofblindentolken (tolk-begeleiders)
De aard van onze unieke beperking (Doofblindheid) vraagt nabijheid en handaanraking met Doofblindentolken (tolk-begeleiders). Dit maakt het voor de doofblinde persoon mogelijk om toegang te krijgen tot de omgeving, door het vertalen van gesproken en geschreven informatie. Doofblindentolken (tolk-begeleiders) die in nood- en zorginstellingen werken zouden dan ook dezelfde bescherming op het gebied van gezondheid en veiligheid moeten krijgen als andere gezondheidswerkers die met COVID-19 te maken hebben.

7. Bewustwordingscampagne 
Onmiddellijke bewustwording van de noodzaak voor het ondersteunen van mensen met doofblindheid is essentieel. Deze campagne moet worden opgezet met landelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in diensten voor mensen met doofblindheid. Deze organisaties spelen ook een sleutelrol in campagnes die gaan over bescherming tegen het virus.

8. Toegang tot diensten tijdens quarantaine of wanneer medische hulp nodig is
Tijdens quarantaine of wanneer gezondheidszorg nodig is, vragen we voor mensen met doofblindheid toegang tot tolkdiensten voor Doofblinden (inclusief tolk-begeleiders), ondersteunende diensten, persoonlijke assistentie en fysieke toegankelijkheid. Deze diensten als zodanig kunnen doofblinden niet worden onthouden op basis van hun beperking.

9. Toegang tot werk en onderwijs
We vragen voor doofblinde werknemers en studenten in gelijke mate toegang tot werken op afstand en/of onderwijsdiensten.

10. Beperkende maatregelen tijdens de COVID-19 pandemie
Voor publieke maatregelen zoals een maximale groepsgrootte van twee personen op sommige plaatsen, vragen we doofblinden op gelijke voet met anderen te beschouwen. De meeste, zo niet alle, doofblinde personen hebben een Doofblindentolk nodig om hen te helpen alle noodzakelijke instructies en informatie te verkrijgen, wanneer ze geen ondersteuning hebben van familie of wanneer alternatieve communicatiemethoden zijn mislukt. Daarom is het van vitaal belang dat onze unieke beperking met respect wordt behandeld bij dit soort maatregelen.

11. Organisaties die personen met doofblindheid vertegenwoordigen
We adviseren deze organisaties alle directe diensten te verminderen en als mogelijk het werk vanuit huis te organiseren. En ondertussen toch door te gaan met:

  • Het organiseren van Doofblindentolken (tolk-begeleiders), zodat zij zo snel mogelijk contact kunnen opnemen met ouderen en eenzame mensen met doofblindheid.
  • De essentiële taak om ervoor te zorgen dat de meest geïsoleerde doofblinden de meest urgente informatie ontvangen. Overgebracht in de communicatievorm van hun voorkeur. Terwijl ook wordt gezorgd voor prioritering van toegang tot voeding en medicijnen.
  • Erkenning van doofblinden: adviseer hen om rood-witte wandelstokken te gebruiken zodat zij beter zichtbaar zijn en/of op zijn minst een officiële kaart bij zich te hebben die hun doofblindheid aangeeft bij autoriteiten en hulpdiensten.

The European Deafblind Union (EDbU), the African Federation of the Deafblind (AFDB), the Latin American Federation of the Deafblind (FLASC) en de World Federation of the Deafblind (WFDB) zijn beschikbaar om autoriteiten en andere organisaties te helpen met richtlijnen en informatie met betrekking tot gelijke en toegankelijke diensten. Evenals informatie voor mensen met doofblindheid.

Wij vragen u vriendelijk om alle informatie en praktijkvoorbeelden uit uw land met ons te delen, als u denkt dat deze relevant zijn voor het leveren van hoogwaardige diensten en ondersteuning aan mensen met doofblindheid. Zij worden op dit moment zwaar getroffen door de uitbraak van het Coronavirus."

Accessibility